RODO / Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego RODO, informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ALPEX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Opolska 1E, 44-335 Jastrzębie Zdrój NIP: 6260000342
Regon: 278185060 KRS: 0000107543
. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres
e-mail: alpex@alpex.bytom.pl, telefonicznie pod  nr (32) 470 12 12 lub listownie na adres podany powyżej.

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Realizacja obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji
  i wynikających w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”;
 • Zawarcia i realizacji umowy w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
 • Uwzględnienia Pani/Pana aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”;
 • Prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy
  (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”;
 • Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też
  w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowy mogły zostać pozyskane przez Administratora:

 • Bezpośrednio od Pani/Pana.
 • Za pośrednictwem innej osoby (np. znajomego, który rekomenduje Panią/Pana do pracy).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

POZYSKIWANIE DANYCH DODATKOWYCH

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy jako pracodawca mamy obowiązek wymagać od Pani/Pana podania następujących informacji:

 • W przypadku zatrudnia na podstawie umowy o pracę: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • W przypadku zatrudnia na podstawie umowy cywilnoprawnej: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego
  i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (dotyczy danych wykraczających poza
art. 221 § 1 Kodeksu pracy), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • Okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 • Czas przechowywania danych w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami szczegółowo określa kodeks cywilny,
 • Czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Ma Pani/Pan prawo złożyć wniosek do Administratora o:

 • Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych,
 • Sprostowanie (poprawienie) własnych danych osobowych,
 • Usunięcie własnych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Przenoszenie własnych danych osobowych, na warunkach określonych w RODO
 • Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – za wyjątkiem osób upoważnionych przez Administratora innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie
z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu
(np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytorskie czy kontrolne).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZY PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)
W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PANI/PANA PRAWA?

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

 

W PRZYPADKU CHĘCI UCZESTNICTWA W PRZYSZŁYCH PROCESACH REKRUTACYJNYCH PROSIMY O ZAŁĄCZENIE NASTĘPUJĄCEJ KLAUZULI:

 • Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez jest „ALPEX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego Sp. z o.o. w tym umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej i przechowywanie przez okres 2 lat.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 


 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, przedstawicieli kontrahentów, w tym członków zarządu, pełnomocników kontrahentów lub osób wskazanych do kontaktu w ramach współpracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego RODO, informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ALPEX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Opolska 1E, 44-335 Jastrzębie Zdrój NIP: 6260000342
Regon: 278185060  KRS: 0000107543
. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: alpex@alpex.bytom.pl, telefonicznie pod nr (32) 470 12 12 lub listownie na adres podany powyżej.

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Zawarcia i realizacji umowy. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO - „realizacja umowy”;
 • Realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenie dokumentacji rachunkowej. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO - „obowiązek prawny”;
 • Realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO - „realizacja umowy”;
 • Kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO - „prawnie uzasadniony interes”;
 • Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez Administratora:

 • Bezpośrednio od Pani/Pana.
 • Z umowy o współpracy z kontrahentem.
 • Udostępnione przez kontrahenta, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy oraz innych wskazanych powyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji umowy oraz innych wskazanych celów Administratora.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • Czas trwania umowy z Administratorem.
 • Czas przechowywania dokumentów określonych przepisami prawa.
 • Czas przechowywania danych w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami szczegółowo określa kodeks cywilny.
 • Czas przechowywania danych w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych wynosi 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 tj. z dnia 2017.06.24.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Ma Pani/Pan prawo złożyć wniosek do Administratora o:

 • Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych,
 • Sprostowanie (poprawienie) własnych danych osobowych,
 • Usunięcie własnych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Przenoszenie własnych danych osobowych, na warunkach określonych w RODO
 • Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – za wyjątkiem osób upoważnionych przez Administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) z Administratorem, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: księgowo-finansowe, archiwizacyjne, doręczania korespondencji
i przesyłek, prawne, windykacyjne, audytorskie czy kontrolne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZY PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)
W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PANI/PANA PRAWA?

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu
art. 22 RODO.

DODATKOWA INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW LUB OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W UMOWIE

 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z umowy będącej podstawą współpracy z Administratorem.

Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym w umowie (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, miejsce zatrudnienia).

 

 


 

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego RODO, informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ALPEX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Opolska 1E, 44-335 Jastrzębie Zdrój NIP: 6260000342 Regon: 278185060  KRS: 0000107543. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: alpex@alpex.bytom.pl, telefonicznie pod nr (32) 470 12 12 lub listownie na adres podany powyżej.

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 • Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • Czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa.
 • Czas do wygaśnięcia roszczeń lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Ma Pani/Pan prawo złożyć wniosek do Administratora o:

 • Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych,
 • Sprostowanie (poprawienie) własnych danych osobowych,
 • Usunięcie własnych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Przenoszenie własnych danych osobowych, na warunkach określonych w RODO
 • Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane kontaktowe.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – za wyjątkiem osób upoważnionych przez Administratora innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie
z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych
i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytorskie czy kontrolne).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZY PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)
W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PANI/PANA PRAWA?

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.